Heavy wheel set, fits any 1/48 F-111 kit.

OzMods 1/48 Heavy wheel Set SDA48003-B

$16.50Price